Нов Български Университет
 Съдържание

 
 
 
Годишник на
Департамент АНТРОПОЛОГИЯ

ТОМ 1

Съставител:
Магдалена ЕЛЧИНОВА

Редактор:
Евгения КРЪСТЕВА-БЛАГОЕВА

ISSN 1311-5189

 
 
  2008 © Департамент "Антропология", Нов български университетISSN 1311-5189